NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ

 

Poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov

Organizovanie a následné riadenie súkromných kapitálových investícií do podhodnotených aktív na území Slovenska

Poradenstvo pri reštrukturalizáciách slovenských spoločností a výkon krízového managementu

Investície a poradenstvo v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok pre súkromný bankový a štátny sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov

ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s poskytuje pre svojich slovenských i zahraničných klientov služby spojené s vyhľadávaním nových strategických i finančných investorov pre spoločnosti z rôznych odborov podnikania. Ideálnym spojením zahraničného know-how a priamych kontaktov na najvýznamnejšie svetové korporácie, sme pripravení vyhľadávať investorov pre Vaše spoločnosti.

Naše služby sú poskytované podľa konkrétnych želaní klienta s prihliadnutím k medzinárodným štandardom podobných procesov, ktoré sú očakávané veľkými zahraničnými investormi:

•  návrh optimálnych postupov predaja slovenských spoločností potenciálnym zahraničným partnerom vrátane identifikácie hlavných problémov predaja a doporučení príslušných riešení (výhody/nedostatky, riziká, pravdepodobnosť úspechu);

•  prípravu a distribúciu oznámení, vyjadrení a ďalších informácií, ktoré sú dôležité pre potenciálnych záujemcov o spoločnosti;

•  vypracovanie a zaistenie stratégie, organizácie, podmienok a harmonogramu predaja, vyhlásenie a organizácia ponukového konania a asistenciu pri ich vyhodnotení a realizácii;

•  spracovanie optimálneho zoznamu potenciálnych strategických a/alebo finančných investorov, ktorí pripadajú do úvahy pre danú spoločnosť, ktorého konečná verzia je predložená na schválenie klientovi;

•  návrhy na spôsob vyhodnocovania obdržaných ponúk a návrh detailnej špecifikácie jednotlivých kritérií a prípadných obmedzení a záväzkov pre budúcich nadobúdateľov;

•  v spolupráci s právnym poradcom vypracovanie konkrétnych návrhov zmluvných dokumentov súvisiacich s fúziou a a/alebo akvizíciou spoločnosti prípadne ďalších relevantných dokumentov potrebných pri transakciách;

•  podrobné niekoľko variantné   ohodnotenie majetkového podielu klienta v cieľovej spoločnosti alebo jej predávaných aktív; vrátane doporučení ohľadom výšky optimálnej predajnej ceny;

•  príprava a vypracovanie informačného memoranda o cieľovej spoločnosti (s overením príslušných finančných a ekonomických podkladov), ktoré spĺňa formálne a obsahové náležitosti podľa medzinárodných štandardov vrátane príslušných účtovných výkazov a zabezpečenie ich následnej distribúcie podľa záujmu potenciálnych investorov. Pre účely vypracovania informačného memoranda vykonanie komplexnej finančnej a ekonomickej due diligence podnikateľskej činnosti a prevádzky cieľovej spoločnosti;

•  príprava a zabezpečenie organizácie procesov investorskej due diligence (zloženej najmä z data-roomu a manažérskych interwiev), vrátane prípravy písomných pravidiel vstupu do data-roomu a poskytovanie asistencie záujemcom v priebehu procesu due diligence ;

•  v prípade potreby a žiadosti zo strany záujemcu potom priebežnú aktualizáciu a konkretizáciu stratégie a harmonogramu prebiehajúceho predajného procesu;

•  zabezpečenie prebrania návrhov predložených potenciálnymi záujemcami o cieľovej spoločnosti (uzávierka výberových konaní), ich vyhodnotenie a vypracovanie doporučení najvhodnejších návrhov na základe dohodnutých kritérií;

•  efektívnu spoluprácu s právnym poradcom na vypracovanie právneho rozboru návrhov zmlúv obsiahnutých v ponukách podaných potenciálnymi záujemcami, pričom dôjde k identifikácii problematických ustanovení alebo tých ustanovení, ktoré sa budú zdať predovšetkým v ekonomickej a finančnej oblasti nevýhodné pre klienta;

•  poradenstvo a pomoc pri príprave rokovaní s vybranými potenciálnymi záujemcami, účasť na týchto rokovaniach , v spolupráci s právnym poradcom preskúmanie príslušných vyjednávacích stanovísk a protinávrhov zmlúv, vrátane všetkých aspektov vyjednávania, ktoré sa vzťahujú k zmluvnej dokumentácii súvisiacej s transakciou predaja;

•  zabezpečenie pomoci vo všetkých aspektoch vedúcich ku včasnému dokončeniu výberového konania a transakcie a pri poskytovaní informácií, ktoré uchádzači budú potrebovať k predloženiu návrhov klientovi.

Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú:

•  súkromní vlastníci slovenských spoločností, ktorí sa rozhodli predať nimi vlastnené spoločnosti;

•  zahraniční investori, ktorí sa zajímajú o konkrétnu slovenskú spoločnosť;

•  zahraniční investori so záujmom o presun/rozšírenie svojich výrobných kapacít na Slovensko;

•  banky vlastniace pohľadávky voči slovenským podnikom;

•  manažéri slovenských spoločností hľadajúci strategických partnerov pre svoje spoločnosti.

naspäť

 


Organizovanie a  následné riadenie súkromných kapitálových investícií do podhodnotených aktív na území Slovenska

Tím skúsených expertov ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s vyhľadáva pre rôznych záujemcov výhodné investície do slovenských spoločností, ktoré je možné realizovať za zvlášť výhodných podmienok.

S ohľadom na našu schopnosť takúto investíciu nielen vyhľadať a ponúknuť ju našim klientom, ale zároveň spoluinvestovať významnú časť svojich vlastných prostriedkov, máme možnosť zostaviť optimálne konzorcium investorov a kombinovať tak výhody strategických a finančných investorov.

Našou dlhodobou prítomnosťou na slovenskom trhu a kontaktami so všetkými významnými miestnymi spoločnosťami sme schopní identifikovať podhodnotené aktíva, či už vo forme existujúcich spoločností alebo spoločností v konkurzoch či finančných problémoch.

Pre všetky typy transakcií sme pripravení zostaviť optimálny manažérsky tím pozostávajúci z odborníkov vhodných pre riadenie preberanej spoločnosti, ktorý pozostáva z vlastných či externých preverených manažérov , s ktorými máme dlhodobé skúsenosti pri podobných projektoch. Štandardne sú títo manažéri pripravení spoluinvestovať svoje finančné prostriedky spoločne s nami a pokryť tak časť akvizičných nákladov.

Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú:

•  západoeurópske i americké fondy rizikového kapitálu špecializujúce sa na investície do podhodnotených spoločností;

•  medzinárodné finančné inštitúcie;

•  súkromní privátni investori;

•  banky poskytujúce akvizičné financovanie.

naspäť

 

Poradenstvo pri reštrukturalizáciách slovenských spoločností a výkon krízového managementu

ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s na želanie svojich klientov poskytuje štandardné poradenské služby v oblasti reštrukturalizácie a riadenia slovenských spoločností. Aplikáciou najmodernejších zahraničných metód reštrukturalizácie (debt to equity swap, ring-fencing, apod.) na slovenské právne a ekonomické podmienky, sme schopní generovať v rekordne krátkom čase razantnú pridanú hodnotu pre našich klientov a to najmä v týchto oblastiach:

 • optimalizácia potreby pracovnej sily
 • metóda ABC -   znižovanie nákladov
 • projekt transformácie spoločnosti
 • reinžiniering
 • reštrukturalizácia
 • vývoj nových produktov
 • unifikácia
 • tvorba firemnej stratégie
 • finančná reštrukturalizácia
 • motivácia

Najčastejšie tieto služby poskytujeme v kombinácii s akvizíciou slovenskej spoločnosti. Vtedy je súčasťou našej spolupráce s klientom i poskytnutie schopného manažérskeho tímu, ktorý pripraví spoločnosť na prevzatie strategickým investorom, t.j. do stavu, kedy je pre takéhoto investora prevzatie a následná konsolidácia spoločnosti právne a ekonomicky schodná .


Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú:

•  slovenské spoločnosti v rôznych oblastiach podnikania;

•  vlastníci slovenských spoločností, ktorí nie sú spokojní s ich výkonnosťou;

•  banky donútené k prevzatiu kontroly nad dlžníkom, ktorým je nefinančná spoločnosť;

•  zahraniční investori vstupujúci do existujúcich slovenských spoločností.

naspäť

 


Investície a poradenstvo v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok pre súkromný bankový i štátny sektor.

Členovia tímu ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s majú dlhoročné skúsenosti   z pôsobenia v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok v štátnych i súkromných službách v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy.

Zároveň náš tím disponuje rozsiahlymi kontaktami na zahraničných správcov podobných aktív na celom svete, ktorí sú pripravení poskytovať svoje know-how i na podobné projekty. V roku 2001 sa spoločnosť napríklad zúčastnila spoločne s KAMCO (Korean Asset Management Company, bližšie viď www.kamco.or.kr) výberového konanie na správu portfólia klasifikovaných pohľadávok Slovenskej konsolidačnej a.s. vo forme spoločného podniku.  

Našim klientom ponúkame kompletný servis spojený s transakciou predajov a akvizícií portfólií klasifikovaných pohľadávok v slovenskom právnom a ekonomickom prostredí. Prostredníctvom lokálneho a zahraničného tímu expertov sme pripravení komplexne pokryť nasledujúce etapy transakcie:

•  Prípravu transakcie s portfóliom pohľadávok – úvodná spolupráca s klientom pri vytvorení optimálnej stratégie transakcie, potom najmä:

•  analýza existujúcich a potenciálnych transakcií z portfólií pohľadávok, vrátane ich možnosti prevedenia ;

•  návrh konkrétnych variantných postupov vrátane doporučenia optimálneho postupu;

•  časové rozvrhnutie realizácie transakcie;

•  metodológia procesu vrátane optimálnej stratégie podávania ponúk;

•  proces a optimálny model celej transakcie.

•  Návrh projektu Servisnej spoločnosti (SPV) – v nadväznosti na konkrétny preferovaný prístup klienta k transakcii je zostavený komplexný projekt založenia servisnej spoločnosti, ktorá bude následne spravovať pre klienta odkúpené portfólio. Projekt obsahuje predovšetkým:

•  formu založenia spoločnosti;

•  corporate governance vrátane návrhu interných predpisov;

•  návrh zloženia interného tímu vrátane detailných požiadaviek na zamestnancov na jednotlivých pozíciách;

•  potenciálne finančné zabezpečenie fungovania SPV podľa obvyklých medzinárodných štandardov pre tento typ operácií;

•  stratégiu spolupráce s externými dodávateľmi služieb potrebných pre efektívnu správu portfólia vrátane ich kategorizácie, vyjednávania, systémov odmeňovania a kontrolných mechanizmov.

•  Analýza a ocenenie portfólia – kompletnú analýzu portfólia prevedenú na princípe využitia trhových informácií o konkrétnych pohľadávkach, kľúčové pre neskoršie rozdelenie pohľadávok do jednotlivých skupín pre ich správu. Analýza je zhotovená vo forme tzv. Due Diligence Report, ktorý obsahuje najmä nasledujúce informácie:

 1. Management SPV – zabezpečenie výkonného riadenia servisnej spoločnosti počas celého obdobia transakcie s portfóliom pohľadávok

•  Sprostredkovanie predaja časti portfólia ďalším investorom – v nadväznosti na rozdelenie odkúpeného portfólia na jeho jednotlivé časti podľa druhu dlžníkov alebo ich regionálnej príslušnosti, môžu byť tieto menšie sub-portfólia ponúknuté miestnym investorom

 1. Vlastná správa a vymáhanie portfólia – na základe konkrétnych želaní klientov sme pripravení vlastnými silami alebo prostredníctvom našich externých partnerov zabezpečovať nasledujúce služby spojené s praktickým vymáhaním pohľadávok:
  1. vymáhanie pohľadávok voči fyzickým osobám
  2. sprostredkovanie predaja menších a stredných pohľadávok
  3. špeciálne právne a poradenské služby

•  služby spojené s vyhlásením a priebehom konkurzných a vyrovnávacích konaní

•  súdne riešenie pohľadávok

•  trestno-právna problematika spojená s vymáhaním pohľadávok

  1. správa a evidencia zabezpečenia (nehnuteľností, hnuteľných vecí, apod.)
  2. reštrukturalizácia veľkých dlžníkov

 

Klientami ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s sú:

•  privatizované slovenské banky

•  súkromné finančné inštitúcie

•  Slovenská konsolidačná a.s.

•  slovenské štátne inštitúcie

naspäť